Over deze site

Welkom bij Natuurlexicon !
Waarom deze site ?

Iedereen heeft al wel gehoord over thema’s als de klimaatverandering, de achteruitgang van onze natuur, het verdwijnen van vlinders en de milieuvervuiling. 

Beetje bij beetje worden we geconfronteerd met feiten waar weinig mensen bij stilstaan, maar die wel dramatische gevolgen hebben voor onze natuur.  De bedoeling van deze site is de rechtstreekse of onrechtstreekse verbanden aan te tonen tussen de onderlinge relaties in de natuur en ook aandacht te besteden aan de relaties tussen de milieuverstoringen (bijvb. chemische bestrijdingsmiddelen, klimaatverandering, jacht, recreatie…) en de achteruitgang van de natuur.

Niet alleen ver weg sterven er bedreigde diersoorten uit, ook in Vlaanderen zijn er de laatste decennia reeds heel wat soorten verdwenen. Ook de natuur rondom ons staat namelijk onder sterke druk als gevolg van verschillende milieuverstoringen.

Wil men de bestaande biodiversiteit, dit is de verscheidenheid aan dieren en planten in hun natuurlijk milieu, behouden, dan moeten niet alleen de bestaande natuurwaarden worden beschermd, maar moeten de verschillende bedreigingen van deze natuurwaarden, namelijk de milieuverstoringen, worden aangepakt.

De negatieve invloed van de mens op zijn leefomgeving wordt zo groot dat er in Vlaanderen vrijwel geen “ongerepte” natuur meer is aan te treffen.  De oorzaken hiervan zijn uiteraard in algemene zin een hoge bevolkingsdichtheid en hetgeen men “de welvaart” noemt. Veel open landschappen en natuurrijke gebieden worden volgebouwd of op een andere manier aangetast of vernietigd. Maar in concretere zin zijn er diverse vormen van verstoring. Deze milieuverstoringen oefenen soms onrechtstreeks, veelal rechtstreeks een impact uit op de ons omringende flora en fauna.

Deze site beoogt een inzicht te geven in alle verschillende aspecten die met de natuur te maken hebben, gaande van micro-organismen tot zoogdieren. Lezend en surfend door de site zal men overtuigd worden van de samenhang tussen verschillende soorten en daarmee van het belang om deze soorten op een ernstige manier te beschermen.

De soortenbescherming hangt sterk samen met de bescherming van de leefgebieden. Het heeft inderdaad weinig zin louter soortenbeschermende maatregelen te nemen, wanneer men het leefgebied zelf laat verloren gaan.

Om tot doelmatige beschermingsmaatregelen te komen, is het zeer belangrijk om de ecologie van de betrokken soorten te kennen. Soortenkennis vormt immers een noodzakelijke basis bij natuurbescherming in het algemeen. Deze site wil tot deze kennis bijdragen. Naast de uitleg over verschillende soorten vind je ook uitleg over de gangbare begrippen die men in de ecologie hanteert.

We beogen de kennis van de natuur op een leesbare en begrijpelijke manier over te brengen naar een ruim publiek.

Het internet is daarvoor hét aangewezen middel. Hierdoor wordt deze kennis gratis voor iedereen leesbaar, bereikbaar, raadpleegbaar en bruikbaar. Het maatschappelijk draagvlak en de interesse in onze rijke natuur kan niet groot genoeg zijn.

In deze site werden geen advertenties opgenomen; enkel de linkpagina’s die naar deze site refereren zijn wel opgenomen. Verschillende boeken, tijdschriften en interessante websites in verband met natuur zijn opgenomen onder “Nuttige links”.  

Deze site is zo eenvoudig mogelijk van opzet en wordt steeds aangevuld met nieuwe gegevens en is dus in een voortdurende ontwikkeling.

De site is in alle onafhankelijkheid opgesteld, waardoor we een aantal kritische reflecties over bepaalde mistoestanden inzake milieu en natuur in Vlaanderen niet hebben gemeden.  

Deze site werd voorbereid in 2014-2015 en gepubliceerd op 5 april 2015; de site wordt periodiek aangevuld en geactualiseerd. De laatste aanvullingen dateren van januari 2024.  

Samensteller van de site: Charly Nys - Natuurlexicon

Foto’s op deze site: © Natuurlexicon (Charly Nys); foto’s mogen vrij worden gebruikt, mits onbewerkt en met bronvermelding.

Via de  buttons kan men zich snel verplaatsen naar de gewenste pagina.

Veel leesplezier !