NATUURLEXICON


Veldhommel

Bombus lucorum


De Veldhommel Bombus lucorum bewoont alle landschapstypen, behalve venen en moerassen wegens te vochtige grond om in te nestelen.

De koningin heeft een heldergele band op de voorzijde van het borststuk. De werksters hebben heldergele banden op de voorzijde van het borststuk en het tweede achterlijfssegment en een witte achterlijfspunt. Het mannetje is geler behaard en heeft altijd gele beharing op de kop. De tong is zeer kort. De koningin meet tot 21 mm, de werkster tot 16 mm en het mannetje tot 16 mm.

Het nest wordt ondergronds gemaakt, meestal in oude nesten van muizen of andere zoogdieren.  

Deze hommel bezoekt graag Wilg-soorten Salix species zoals Grauwe Wilg Salix cinerea en wordt vaak gezien op planten als Sporkehout Rhamnus frangula, Struikhei Calluna vulgaris, Winterbloeiende Heide Erica carnea, Beemdooievaarsbek Geranium pratense, Braam Rubus fruticosus, Knoopkruid Centaurea jacea, Kruipende Boterbloem Ranunculus repens, Rode Klaver Trifolium pratense, Sleedoorn Prunus spinosa, Wilde Cichorei Cichorium intybus, Wilde Marjolein Origanum vulgare, Duinroos Rosa pimpinellifolia, Gewone Ossentong Anchusa officinalis, Hondsdraf Glechoma hederacea, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Gewone Rolklaver Lotus corniculatus, Gewone Smeerwortel Symphytum officinale, Witte Klaver Trifolium repens, Akkerdistel Cirsium arvense, Koninginnekruid Eupatorium cannabinum, Canadese Guldenroede Solidago canadensis, Sneeuwbes Symphoricarpos albus, Hemelsleutel Sedum telephium, Zulte Aster tripolium, Schapenzuring Rumex acetosella, Grote Kattenstaart Lythrum salicaria, Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris, Slangenkruid Echium vulgare, Wilde Liguster Ligustrum vulgare, Witte Dovenetel Lamium album.

De Veldhommel is één van de weinige soorten die ook Smalle Weegbree Plantago lanceolata bezoekt.

Deze hommel wordt samen met de Aardhommel Bombus terrestris veelvuldig ingezet voor gewasbestuiving. De werksters bevinden zich vaak op bladeren van fruitbomen voor de honingdauw.

De Tweekleurige Koekoekshommel Bombus bohemicus treedt bij deze soort op als broedparasiet.

Home