NATUURLEXICON


Moshommel

Bombus muscorum   


De Moshommel Bombus muscorum is een hommel met een lengte van 10 tot 15 mm. Het borststuk is oranjebruin behaard, verder honinggeel met een iets bruinere band op tergiet 2. Deze hommel heeft een lange tong en is daarom afhankelijk van bloemen met een lange kroonbuis.

De hommel heeft geen zwarte beharing.

Deze hommel heeft een sterke voorkeur voor vochtige half open tot zeer open landschapstypen. Hij komt niet voor in het stedelijke gebied. Hij komt vooral voor langs zeedijken, op buitendijkse gronden en in natte heideterreinen.

Deze hommel is sterk afhankelijk van bloemrijke open landschappen.

De soort is zeer zeldzaam in Vlaanderen. Het is voor het behoud van deze soort belangrijk dat voormalige akkers worden omgezet in bloemrijke graslanden (met Klaver-soorten of andere vlinderbloemigen) en dat er een aangepast maaibeheer wordt toegepast. 

Belangrijke voedselplanten van deze hommel zijn Rode Klaver Trifolium pratense en Gewone Rolklaver Lotus corniculatus. Ook andere planten (zoals Witte Dovenetel, Stinkende Ballote, Gewone Smeerwortel en Slangekruid) kunnen een aanvulling zijn op het dieet.  

De hommel vliegt in één generatie van eind maart tot begin oktober. Het is een polylectische soort. De nesten worden bovengronds gemaakt uit grassen en mossen. Soms worden oude vogelnesten gebruikt.  

Het is waarschijnlijk een gastheer voor de Gewone Koekoekshommel Bombus campestris (broedparasiet).

Home