NATUURLEXICON


Heidehommel

Bombus humilis


De Heidehommel Bombus humilis is een zeer variabel gekleurde hommel met een lengte van 9 tot 18 mm. De kleur kan lichtbruin zijn met een donkerbruine band op tergiet 2 of zwart op het centrale deel van het borststuk en de eerste achterlijfssegmenten. De tong is tamelijk lang. Deze hommel heeft zwarte haren boven de vleugelbasis en een bruine band op de basis van segment 2 en 3 van het achterlijf.

Deze hommel komt voor in vochtige tot natte halfopen landschappen en blijkt sterk gebonden te zijn aan hoogveen en vochtige heidevelden. Deze soort komt niet voor in het stedelijke gebied en ook niet in bossen.

Deze hommel bezoekt graag de bloemen van Gewone Dophei Erica tetralix. De hommel kan ook worden gezien op Heidekartelblad Pedicularis vulgaris.

De aanwezigheid van andere bloeiende planten is essentieel voor deze soort,omdat de opbouw van de hommelkolonie al begint voor de Gewone Dophei bloeit. Verdroging, verzuring en vermesting zorgen voor een vergrassing van de heidegebieden en dus een verminderd aanbod van bloeiende planten.

De hommel vliegt in één generatie van begin mei tot eind september. Het nest wordt gewoonlijk bovengronds gemaakt, maar de hommel gebruikt soms ook verlaten muizenholen, boomholten of nestkasten. Het is een polylectische soort.

De Gewone Koekoekshommel Bombus campestris is een gekende broedparasiet bij deze hommel.        

Home