NATUURLEXICON


Grashommel

Bombus ruderarius   


De Grashommel Bombus ruderarius is een zeldzame hommel met een lengte van 9 tot 18 mm. De beharing is grijszwart met een oranjerode achterlijfspunt. Het mannetje heeft grijsgele banden op borststuk en achterlijf. De tong is middellang tot lang. Het vrouwtje heeft oranjerode korfjesharen.

Deze hommel is een echte graslandspecialist met een voorkeur voor kleigraslanden, bermen, slootranden en dijken. De soort komt niet in stedelijke gebieden.

De soort vliegt in één generatie van begin april tot half september. Het nest wordt bovengronds gemaakt van grassen en mossen, soms in verlaten muizennesten. De kolonie telt tot 100 individuen.

Het is een polylectische soort, maar foerageert vooral op lip- en vlinderbloemen.

In fruitboomgebieden ondervindt deze bij voedselconcurrentie van Honingbijen Apis mellifera tijdens de nestbouwfase, met als gevolg dat de soort in die gebieden geen populatie kan opbouwen.

In Nederland komt deze bij nog talrijk voor in Zeeland. Hoge dijken zijn ideale nestel- en voedselgebieden voor deze bij. Een hoge begrazingsdruk en intensieve maairegimes op deze dijken hebben dan ook een sterk negatieve invloed.

De Gewone Koekoekshommel Bombus campestris parasiteert waarschijnlijk de nesten.


Home