NATUURLEXICON


Breedrandzandbij

Andrena synadelphaDe Breedrandzandbij Andrena synadelpha is een zandbij met een lengte van 9 tot 12 mm. Het borststuk is roodbruin behaard en de eerste tergieten zijn vrij lang roodbruin behaard, vooral bij het vrouwtje.

Deze zeldzame zandbij vliegt in één generatie van eind maart tot begin juli op spoorwegterreinen, in groeven, in natuurontwikkelingsgebieden en in bosranden, heel soms ook in parken, groenstroken en tuinen.  

Het nest wordt in de grond gegraven, meestal in min of meer grote groepen, soms solitair.

Het is een polylectische bij met een voorkeur voor bloeiende struiken zoals Meidoorn-soorten Crataegus species en Sleedoorn Prunus spinosa.

Het is waarschijnlijk de gastheerbij voor de Sierlijke Wespbij Nomada panzeri.

Home