NATUURLEXICON


 Borstelgroefbij

Lasioglossum nitidiusculum


De Borstelgroefbij Lasioglossum nitidiusculum is een bij met een lengte van 5,5 tot 6,5 mm. Mannetje en vrouwtje zijn bij deze soort zwart en de kop is iets breder dan lang. De eerste tergiet van het vrouwtje heeft een fijn bestippelde achterrand. Het mannetje is opvallend slanker dan het vrouwtje en heeft lange antennes. Op de zijkant van de sternieten heeft het mannetje lange haartoefjes.

Deze zeldzame bij vliegt in één generatie van eind maart tot begin oktober langs bosranden, en in (de rand van) voedselarme graslanden.   

Volwassen vrouwtjes overwinteren. Het nest wordt solitair gegraven in de grond.

Het is een polylectische soort, die toch een voorkeur blijkt te vertonen voor composieten zoals Paardenbloem Taraxacum officinale en Streepzaad Crepis species.

Als broedparasieten bij deze bij zijn de Brede Dwergbloedbij Sphecodes crassus, de Glanzende Dwergbloedbij Sphecodes geoffrellus, de Gewone Dwergbloedbij Sphecodes miniatus en mogelijk ook het Geeltipje Nomada sheppardana bekend.

Home