NATUURLEXICON


Bodemaantasting


Is de aantasting van de bodem in de vorm van verdichting, erosie en verzilting.

Zie ook:

Aantasting van de bodem

Home