NATUURLEXICON


Blokhoofdgroefbij

Halictus maculatus


De Blokhoofdgroefbij Halictus maculatus is een wilde bij met een lengte van 6,5 tot 9 mm. Mannetje en vrouwtje zijn zwart en hebben op de achterranden van de rugplaten opvallend scherp begrensde, smalle wittige haarbandjes, die in het midden onderbroken zijn.

Deze zeldzame bij vliegt in één generatie van eind maart tot half oktober in bloemrijke, open landschappen, voedselarme graslanden en plaatsen met een ruderale begroeiing.      

De soort nestelt in de grond, vooral in lemige bodems. Het is een primitief-eusociale soort. De vrouwtjes overwinteren gezamenlijk in het geboortenest. Soms treedt er één dominant vrouwtje op als een soort koningin van het nest, waarna er ook werksters worden opgemerkt. De werksters en de koningin brengen een generatie mannetjes en vrouwtjes groot, die paren. De vrouwtjes hiervan overwinteren en het jaar daarop herbegint de cyclus.

Het is een polylectische soort die een lichte voorkeur vertoont voor composieten zoals Gewoon Duizendblad Achillea millefolium, Paardenbloem Taraxacum officinale en Boerenwormkruid Tanacetum vulgare.

De Blokhoofdgroefbij is één van de gastheerbijen voor de koekoeksbijen Bosbloedbij Sphecodes ephippius en Pantserbloedbij Sphecodes gibbus.

   

Home