NATUURLEXICON


Blauwgraslanden


Blauwgraslanden zijn schrale, natte hooilanden met een typische blauwgrijze kleur onder andere veroorzaakt door Blauwgras Sesleria caerulea, Pijpenstrootje Molinia caerulea en Blauwe Zegge Carex panicea.

Blauwgraslanden worden eenmaal in het jaar (augustus) gemaaid en soms nabeweid met bijvoorbeeld schapen. Grotere dieren zouden door betreding te veel schade veroorzaken.

De hooilanden zijn doorgaans zo nat dat ze slechts eenmaal laat in het jaar kunnen worden gemaaid.

Blauwgraslanden hebben een rijke flora, zoals orchideeën en fauna, met name vlinders en andere insecten en vogels. Deze graslanden worden steeds zeldzamer omdat de grondwaterstand zakt (verdroging) en de weilanden te veel bemest worden (vermesting).

Op zwak zure bodems met voedselarme kwel komt een variant van het blauwgrasland voor, gedomineerd door Veldrus Juncus acutiflorus.


Home