NATUURLEXICON


Biotische factoren


Factoren die veroorzaakt worden door levende organismen en die een invloed uitoefenen op de soortgenoten en/of de individuen van een andere soort.

Voorbeelden: de concurrentie om licht, water of mineralen; predatie; begrazing.

Elk organisme speelt een rol binnen het ecosysteem en staat daardoor in relatie met andere organismen, zoals bijvoorbeeld een roofdier-prooi relatie. De biotische factoren zijn dus het levende deel van het ecosysteem.

Ze staan tegenover de abiotische factoren zoals lucht, licht, water en energie.
De biotische factoren worden ingedeeld naar de functie die een organisme binnen een ecosysteem heeft.
Producenten bouwen onder invloed van het zonlicht (= energie) uit minerale voedingsstoffen organische stof op. Dit zijn groene planten, zowel de microscopische organismen (algen of wieren), als de hogere planten (bomen, kruiden, varens).
Consumenten zijn organismen die planten eten (herbivoren of consumenten 1e orde) en organismen die dieren eten (carnivoren of consumenten 2e, 3e orde, enz.). De energie vastgelegd door de producenten in organische stof kan zo  via de herbivoren naar de carnivoren doorgespeeld worden.
Afvalopruimers zijn organismen die zich voeden met dood materiaal van planten en dieren en/of door de afbraak van dit materiaal weer nieuwe minerale voedingsstoffen vrijstellen voor de producenten.

De levenscyclus van levende wezens wordt in sterke mate beïnvloed door de interacties tussen soorten onderling (interspecifieke interacties) alsook door interacties tussen individuen van eenzelfde soort (intraspecifieke interacties).

Interspecifieke relaties kunnen resulteren in een toe- of afname van populaties van een van beide soorten ofwel in het gunstigste geval in een status quo van de aantallen.

Bij deze relaties onderscheiden we neutralisme, competitie, predatie, parasitisme, amensalisme, commensalisme,  mutualisme en coöperatie.

De belangrijkste intraspecifieke factoren zijn de territorialiteit (waarbij een territorium wordt afgebakend en verdedigd), de sociale hiërarchie en de competitie.

 

Home