NATUURLEXICON


Biodiversiteit


Biodiversiteit of biologische diversiteit is de variabiliteit onder levende organismen van allerlei herkomst, met inbegrip van, onder andere, terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken.

Dit omvat ook de diversiteit binnen soorten, tussen soorten en van ecosystemen.

Het begrip staat dus voor de verscheidenheid aan levende wezens; gewoonlijk omvat dit de verscheidenheid aan soorten planten, dieren en micro-organismen, de genetische diversiteit en de diversiteit in levensgemeenschappen of ecosystemen.

De biodiversiteit verandert voortdurend: ze is het resultaat van evolutieprocessen die al 3,8 miljard jaar aan de gang zijn. De laatste decennia evenwel kent de biodiversiteit enkel een dalende trend. Het tempo waarmee soorten uitsterven, ligt wereldwijd tot duizend keer hoger dan ooit tevoren.

De wereldwijde soortenrijkdom van gewervelde diersoorten is tussen 1970 en 2005 met 27 % gedaald, volgens de Living Planet Index van het WNF.

Het verlies aan biodiversiteit wordt erkend als een van de belangrijkste bedreigingen van onze planeet.

De oorzaken zijn bekend: vernietiging van de leefgebieden, versnippering, exoten, klimaatverandering en andere milieuverstoringen.

De biodiversiteit is noodzakelijk voor het leven op aarde. Ze is producent en leverancier van voedsel, grondstoffen, een vruchtbare boden, proper water en zuivere lucht.

Bovendien is elke soort uniek, met een intrinsieke waarde. Het is een bron van recreatie, ontspanning, cultuur, kennis en inspiratie.

Volgens het Living Planet Report van 2010 van het Wereld Natuur Fonds (WNF) is de soortenrijkdom op aarde tussen 1970 en 2007 met 30 % afgenomen door overmatige consumptie van voedsel en grondstoffen door de rijkere landen.

Iedereen kan bijdragen tot een versterking van de biodiversiteit op de gronden in eigendom. Zowel de overheid als particulieren en ook de beheerders van wegen, spoorlijnen, watergangen en leidingnetwerken kunnen gronden zo inrichten dat de kansen voor meer biodiversiteit toenemen.


   

Home