NATUURLEXICON


Bermvegetaties


Bermvegetaties zijn begroeiingen op bermen en taluds langs wegen, waterlopen en spoorwegen. Het zijn ecologische groene aders in het cultuurlandschap waar vele planten of dieren tijdelijk of permanent een leefgebied hebben gevonden. Het zijn alle terreinen, die bestaan uit zowel vlakke als hellende overgangszones tussen de eigenlijke weginfrastructuur en andere gebruiksterreinen. Langs waterlopen wordt de strook bedoeld, waarop planten groeien. Met begraasde bermen worden de bermen bedoeld die in hoofdzaak begroeid zijn met grassen en kruidachtige vegetaties. Door geen chemische bestrijdingsmiddelen, een beperkt aantal maaibeurten per jaar en het afvoeren van het maaisel kunnen bermen ecologisch waardevoller worden.

Bermen vormen een zeer grote oppervlakte aan onbemeste en weinig betreden graslanden, houtkanten en bosjes. Zowel voor planten als ongewervelden zijn deze bermen van belang als leefgebied of als verbinding tussen verschillende leefgebieden. Een aantal bijzondere plantensoorten komt zelfs hoofdzakelijk of uitsluitend in wegbermen voor, bijvoorbeeld de Bijenorchis Ophrys apifera en het Soldaatje Orchis militaris.

Bij maaiactiviteiten in wegbermen wordt normaal gezien gebruik gemaakt van kooimaaiers, die het plantendek afsnijden. Doordat kooimaaiers echter zeer kwetsbaar zijn voor beschadiging door zwerfvuil, glas, ijzer, e.d. wordt meestal gebruik gemaakt van klepelmaaiers, die het plantendek verbrijzelen en daarom voorzien zijn van een afzuiginstallatie. Dergelijke afzuiginstallatie is zeer nadelig voor de kleine bermfauna.  
Home